Innra- og ytra mat

Innra- og ytra mat

Innramatsteymi Patreksskóla

Starfsvið / viðmið.

Innra-matsteymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess, allt frá skipulagningu til eftirfylgni við umbætur, í samráði við skólastjóra.

Teymið skiptir með sér verkum og kýs sér formann sem leiðir starf þess. Matsteymið virkjar aðra með sér í matinu.

Matsteymið heldur reglulega fundi og hefur starfsáætlun hvers árs til viðmiðunar. Matseymið byggir starf sitt á áreiðanlegum gögnum sem aflað er í daglegu starfi um nám, kennslu og velferð nemenda og starfsfólks. Matið nær til allra þátta starfsins.

Greina þarf niðurstöðu í styrkleika og þætti sem þarfnast umbóta. Þá er gerð umbótaáætlun, henni komið í framkvæmd. Síðan er metið hvernig til hefur tekist.

Niðurstöður þarf að birta opinberlega, t.d. á heimasíðu skólans. Þær mega þó ekki vera persónugreinanlegar.

Matsferli.

 1. Skipulagning matsins
 2. Gagnöflun samkvæmt áætlunum.
 3. Greining gagna, mat lagt á niðurstöður.
 4. Niðurstöður teknar saman í stutta greinargerð.
 5. Umbótaáætlun gerð og framvæmd, umbótum fylgt eftir og þær metnar.

Sjálfsmatsteymi skólans skipa árgangastjórar ásamt skólastjórum. Unnið er eftir innra matsjálfsmatsáætlun skólans hverju sinni. Mat felur m.a. í sér Skólapúlsinn, starfsmannaviðtöl, leiðsögumat, námsmat, rýnihópa og kannanir.

Helstu verkþættir áætlunarinnar eru:

 • Starfsmannaviðtöl sem skólastjóri heldur með öllum starfsmönnum á miðönn og skoðanakönnun að vori ( Vonir og væntingar)
 • Rýnihópavinna
 • Mat á starfsáætlun
 • Skoðanakannanir meðal starfsmanna, nemenda og foreldra
 • Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun skóla og heimasíðu.
 • Foreldraviðtöl
 • Námsmat og samanburðarskýrslur
 • Og fleira er kemur fram í áætlun um innra mat hverju sinni.

Áætlun um innra mat

Ákveðið var haustið 2019 að matsárið í Patreksskóla yrði framvegis almannaksárið. Álag er mikið á haustin og vorin, skýrslur og áætlanir – og þess vegna hentar betur að nýta almannaksárið fyrir innra matið. Langtímaáætlun um innra mat

Stjórnun og fagleg forysta; 2018-2019 – Áætlun um innra mat árið 2018 til 2019 – Ítarleg áætlun með viðmiðum

Mat á framkvæmd áætlunar um innra mat árið 2018-2019. 

Skýrsla um innra mat skólaársins 2018-2019. Tilbúin í lok árs 2019 /í vinnslu.

Nám og kennsla; 2019-2020 –

Innra mat; 2020-2021.

Ytra mat

Menntamálastofnun gerði ytra mat á skólastarfi í Patreksskóla í nóvember 2017. Skýrsluna má sjá hér. 

Í kjölfar ytra mats úttektar Menntamálastofnunnar varð til umbótaáætlun sem starfsfólk Patreksskóla vann eftir til vorsins 2019.

Í júní 2019 skilaði skólastjóri Patreksskóla mat á umbótaáætlun til Menntamálastofnunnar en innra mats teymi skólans lagði mat á stöðu umbótanna. Sjá hér. Umbótaþættirnir eru 23 og metur innramats teymið að 15 séu nú skær grænir (flestir eða allir þættir sterkir), 8 ljós grænir (meiri styrkleikar en veikleikar). Við lok ársins 2021 er stefnt á að 90% allra matsþáttana sem voru teknir fyrir verði skær grænir (flestir eða allir þættir sterkir) að mati innramats teymis skólans (metið út frá gæðaviðmiðum skólans).

___________________________________

Eldra;

Foreldrakönnun Bíldudalsskóla nóvember 2014

Foreldrakönnun Patreksskóla nóvember 2014