Starfsmannastefna og starfsþróun

Leiðarljós
Samvinna – Virðing – Jákvæðni

Starfsmannasáttmáli Patreksskóla

SAMSKIPTI

Við höfum gleðina að leiðarljósi
Við stuðlum öll að góðum skólabrag
Við viljum vera hreinskilin
Við gætum ávallt trúnaðar í öllu starfi okkar
Við viljum vera umburðarlynd og víðsýn
Við erum jákvæð og bjartsýn
Við viljum jafnrétti og lýðræðisleg vinnubrögð
Við líðum ekki fordóma
Við viljum vera skilningsrík
Við höfum metnað
Við berum virðingu hvert fyrir öðru
Við erum samhentur hópur sem eflum hvert annað

Starfsmenn Patreksskóla unnu starfsmannasáttmála saman í september 2018. Sáttmálann skal taka fyrir á fundi til yfirferðar og samþykktar í upphafi hvers skólaárs.

Lykill að velgengni skólastarfs er samhentur og öflugur mannauður. Markmið starfsmannastefnunnar er að starfssemin sé þannig uppbyggð, að hún laði að sérhæft og áhugasamt fólk þar sem hver og einn leggur sitt af mörkum til þess að byggja upp og viðhalda jákvæða, faglega og samhenta liðsheild.
Starfsfólk Patreksskóla er hópur fagmenntaðra og ófaglærðra starfsmanna sem vinnur í sameiningu að því að byggja upp skólastarf sem einkennist af vilja og virðingu, með hag nemenda að leiðarljósi. Þeir starfa undir verkstjórn skólastjóra og eiga í nánu samstarfi sín á milli, við nemendur, foreldra þeirra og aðra sem að skólastarfinu koma. Allir starfsmenn skólans bera mikla ábyrgð á skólastarfinu jafnt undirbúningi, framkvæmd og mati og leggja metnað sinn í að styðja hvert annað í starfi, miðla þekkingu, reynslu og færni og nýta sér þau tækifæri sem gefast til þess að vaxa í starfi.

Framkvæmd starfsmannastefnu Patreksskóla:

Að taka vel á móti nýju starfsfólki með því að:
Tryggja að starfs­fólk fái allar nauðsynlegar upplýsingar og kynningu á vinnustaðnum strax sem byggir á móttökuáætlun nýrra starfsmanna.
Ábyrgð: Skólastjóri

Að gera starfsfólki kleift að þróast í starfi með því að:
Tryggja að starfsfólk hafi aðgang að námskeiðum og sveigjanleika til þess að komast á námskeið við hæfi. Sjá nánar í starfsþróunaráætlun.

Að stuðla að því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi séu til fyrirmyndar með því að;
Gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað (skv. lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980) og framfylgi henni
Ábyrgð: Stjórnendur, trúnaðarmenn. Öryggisáætlun verður endurskoðuð skólaárið 2018-2019 og mun liggja fyrir vorið 2019.

Að undirbúa starfslok vandlega með því að:
Eiga starfslokasamtöl við starfsfólk til að tryggja að starfsþekking haldist innan vinnustaðarins og greina ástæður þess að starfsfólk hættir
Ábyrgð: Skólastjóri

Að ráða hæft og metnaðarfullt starfsfólk með því að:
Auglýsa öll störf nema þegar um er að ræða tímabundnar ráðningar eða tilfærslu í starfi og fara eftir þeim reglum sem gilda um réttindi starfsmanna hverju sinni.
Ábyrgð: Skólastjóri

Að vinna markvisst að jafnrétti kynjanna með því að:
Fara eftir jafnréttisáætlun skólans. Drög tilbúin haustið 2018, verður samþykkt formlega nú í haust. .
Ábyrgð: Skólastjóri.

Að sjá um að starfsþróunarsamtöl fari fram á hverju vori (janúar til mars)
Tryggja tíma í fundaráætlun skólans fyrir starfsþróunarsamtöl á hverju vori.
Ábyrgð: Skólastjóri

Almennar skyldur og réttindi starfsmanna
Að kynna nýjan starfsmann fyrir trúnaðarmönnum og halda starfsmanninum eins upplýstum og mögulegt er um réttindi sín og skyldur samkvæmt móttökuáætlun..
Ábyrgð: Skólastjóri

Eftirfylgni/Aðgerðir
Til að tryggja eftirfylgni með starfsmannastefnunni:

Að kanna reglulega starfsánægju og starfsumhverfi samkvæmt sjálfsmatsáætlun skólans.

Að endurskoða reglulega starfsmannastefnu Patreksskóla og bregðast við breytingum.

Stjórnendur
Stjórnendum ber að tileinka sér góða og nútímalega stjórnunarhætti og stuðla að starfsánægju starfsmanna. Þeir skulu hafa að leiðarljósi jákvætt viðhorf til starfsmanna og samhæfa störf þannig að hver og einn njóti starfsins og hafi tækifæri til að þróast í starfi. Þeir bera ábyrgð á störfum starfsmanna sinna og eiga að vinna með þeim að þeim markmiðum sem sett hafa verið. Skólastjóri með samheldinn mannskap, þarf að skapa aðstæður svo sífellt sé vilji meðal starfsfólks til að ígrunda starf sitt og spyrja gagnrýninna spurninga og fá endurgjöf á jákvæðan hátt. Hvatning skólastjóra og dreifing ábyrgðar skiptir miklu máli til þess að skapa lærdómssamfélag þar sem fólk vinnur markvisst saman til að gera skólastarf betra.

Starfsmenn
Leitast skal við að skapa jákvætt starfsumhverfi sem m.a. birtist í því að starfsmenn fái sem bestar upplýsingar um réttindi sín og skyldur, en hlutverk allra er að sýna sem mesta fagmennsku í starfi. Jafnréttis skal gætt, ekki má mismuna fólki eftir aldri, kynferði, kynþætti, stjórnmálaskoðunum o.þ.h.
Starfsmenn eigi kost á símenntun til að auka hæfni sína og fagmennsku. Vesturbyggð tekur þátt í kostnaði kennara vegna þeirra námskeiða sem viðurkennd eru af Menntamálaráðuneyti og haldin af Menntavísindasviði HÍ eða öðrum viðurkenndum aðilum sem skólastjóri samþykkir, m.a. halda þeir launum á meðan. Skólastjóri metur þörf þess hvort kennarar sæki námskeið á vegum skólans. Leitast er við að hafa samráð við starfsmenn um þau málefni skólans sem þá varðar og reynt að hafa sem víðtækasta sátt um þau.

Öllum starfsmönnum Patreksskóla ber að gæta þagmælsku um þau einkamál er þeir fá vitneskju um í starfi og þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.

STARFSÞRÓUNARSAMTAL
Öllu starfsfólki skal gefinn kostur á starfsþróunarsamtölum árlega til m.a. að yfirfara starfslýsingar, gildi, samstarf, símenntun og markmið næstu 12 mánaða. Tilgangurinn er bætt velferð starfsmanns og meiri starfsárangur sem og vonir og væntingar. Meginmarkmið samtals eru umbætur og endurgjöf og eru samtölin einnig liður í sjálfsmati skólans. Niðurstöður samtals eru trúnaðarmál. Starfsþróunarsamtöl eiga að fara fram á tímabilinu janúar til mars.

Starfsþróunaráætlun

Starfsþróun -Símenntunaráætlun

Hverjum skóla er skylt að gera starfsþróunar/endurmenntunaráætlun og er það gert í upphafi hvers skólaárs. Símenntun starfsmanna má skipta í tvo meginþætti: Annars vegar þætti sem nauðsynlegir eru fyrir skólann og hins vegar þættir sem starfsmaður telur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig. Til símenntunar flokkast öll formleg fræðsla s.s. nám, námskeið, fræðsluerindi og fræðslufundir. Einnig getur óformleg fræðsla flokkast undir endurmenntun s.s. vettvangsferðir og handleiðsla starfsmanna og lestur fagbóka og fræðsluefnis.

Skólastjóri metur almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi fyrir skólann hverju sinni. Starfsmanni er skylt að taka þátt í námskeiðum samkvæmt endurmenntunaráætlun skólans.

Gerð er endurmenntunaráætlun fyrir starfsfólk þar sem tiltekið er hvaða námskeið kennarar eiga að sækja ár hvert. Kennarar fylla út eigið endurmenntunarblað og skila til skólastjóra að vori.

Starfsþróunaráætlun

Starfsþróun starfsfólks má skipta í tvo meginþætti: Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vegar þættir sem starfsfólk metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig. Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu á grundvelli innra mats skólans. Starfsfólk greinir skólastjóra frá þeim þáttum í sí- og endurmenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. starfsþróunarráætlun skóla, enda séu þau á vinnutíma og starfsfólki að kostnaðarlausu.

Starfsþróunaráætlun Patreksskóla er endurskoðuð árlega. Hægt er að líta á starfsþróun sem fjórskipt verkefni:

(1) innleiðingu skólastefnu og menntastefnu

(2) faglegu samstarfi

(3) persónulegri þróun starfsmanns

(4) næringu sálarinnar.

 

Starfsþróun

Gerð er endurmenntunaráætlun fyrir starfsfólk þar sem tiltekið er hvaða námskeið kennarar eiga að sækja ár hvert. Kennarar fylla út eigið endurmenntunarblað og skila til skólastjóra að vori.

Áherlur í starfsþróunaráætlun birtast í starfsáætlun skólans. 

Starfsþróunaráætlun 2021-2022

 

Fjarnám á háskólastigi

Starfsmenn geta sótt um að vera á launum ákveðið marga daga í staðarlotum meðan þeir stunda fjarnám á háskólastigi s.s á Menntavísindasviði HÍ. Sérstakt eyðublað er útfyllt með samþykki skólastjóra og sent til bæjarstjórnar til samþykktar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Ekki eru greidd laun meðan á vettvangsnámi stendur.

október 2018