Mat á skólastarfi

Innra- og ytra mat

Mat á skólastarfi er tvíþætt: Annars vegar er um að ræða mat sem skólar framkvæma sjálfir og er kallað innra mat. Hins vegar er um að ræða mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða annarra aðila og er nefnt ytra mat.

Innra mat

Hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta hvort og að hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. Innra mat Patreksskóla byggist á kerfisbundinni aðferð sem lýst er í skólanámskrá. Í starfsáætlun skólans fyrir hvert skólaár kemur fram hvaða þættir eru viðfangsefni innra mats.

Innra mat Patreksskóla er markvisst fléttað saman við daglegt starf og nær til allra þátta skólastarfsins, s.s. stjórnunar, kennslu, námskrafna, námsmats og samskipta innan og utan kennslustofunnar. Lögð er áhersla á virka þátttöku starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra hagsmunaaðila eftir því sem á við. Til að leggja megi raunhæft mat á skólastarfið þarf að afla upplýsinga um það með margvíslegum hætti. Á grundvelli fjölbreyttra gagna er lagður grunnur að innra mati skólans. Þær upplýsingar og þau gögn, sem eru lögð til grundvallar matinu, taka mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni.

Lagt er mat á markmið og leiðir með reglubundnum hætti. Innra mat veitir upplýsingar um styrkleika í starfi skólans og það sem betur má fara. Með hliðsjón af niðurstöðum innra mats eru umbætur skilgreindar og skipulagðar. Patreksskóli birtir opinberlega upplýsingar um niðurstöður innra mats og áætlanir um umbætur. Persónulegar upplýsingar eru þó undanþegnar birtingu.

Fulltúrar matsteymis skólaárið 2020-2021

Ásdís Snót Guðmundsdóttir, skólastjóri
Katrín Ösp Magnúsdóttir, fulltrúi skólastjórnenda
Helga Gísladóttir, fulltrúi kennara
Guðrún Ýr Grétarsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks
Margrét Brynjólfsdóttir, fulltrúi foreldra

Starfsvið / viðmið

Innra matsteymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess, allt frá
skipulagningu til eftirfylgni við umbætur, í samráði við skólastjóra.
− Teymið skiptir með sér verkum og kýs sér formann sem leiðir starf þess.
− Matsteymið virkjar aðra með sér í matinu.
− Matsteymið heldur reglulega fundi og hefur starfsáætlun hvers árs til viðmiðunar.
− Matseymið byggir starf sitt á áreiðanlegum gögnum sem aflað er í daglegu starfi um nám, kennslu og velferð nemenda og starfsfólks.
− Matið nær til allra þátta starfsins.

Greina þarf niðurstöðu í styrkleika og þætti sem þarfnast umbóta. Þá er gerð umbótaáætlun, henni komið í framkvæmd og metið hvernig til hefur tekist. Niðurstöður þarf að birta opinberlega, t.d. á heimasíðu skólans. Þær mega þó ekki vera
persónugreinanlegar.

Matsferli

1. Skipulagning matsins
2. Gagnöflun samkvæmt áætlunum.
3. Greining gagna, mat lagt á niðurstöður.
4. Niðurstöður teknar saman í stutta greinargerð.
5. Umbótaáætlun gerð og framkvæmd, umbótum fylgt eftir og þær metnar.

Áætlun, gæðaviðmið, framkvæmd og innra mats skýrslur

Ákveðið var haustið 2019 að matsárið í Patreksskóla yrði framvegis almannaksárið. Álag er mikið á haustin og vorin, skýrslur og áætlanir – og þess vegna hentar betur að nýta almannaksárið fyrir innra matið.

Langtíma og ársáætlun fyrir innramat 2020-2021 

Innra mats skýrsla Patreksskóli fyrir 2018-2020 – júní 2020

Stjórnun og fagleg forysta; Gæðaviðmið Patreksskóla 

Nám og kennsla; Gæðaviðmið Patreksskóla 

Innra mat; Gæðaviðmið Patreksskóla 

Ytra mat

Ytra mat felst m.a. í úttektum á skólastarfi í heild eða einstökum þáttum þess, stofnanaúttektum, úttektum á námsgreinum og námsþáttum og eftirliti með innra mati skóla. Menntamálastofnun gerði ytra mat á skólastarfi í Patreksskóla í nóvember 2017. Skýrsluna má sjá hér. 

Í kjölfar ytra mats úttektar Menntamálastofnunnar varð til umbótaáætlun sem starfsfólk Patreksskóla vann eftir til vorsins 2019. Í júní 2019 skilaði skólastjóri Patreksskóla mat á umbótaáætlun til Menntamálastofnunnar en innra matsteymi skólans lagði mat á stöðu umbótanna. Sjá hér. Umbótaþættirnir eru 23 og metur innramats teymið að 15 séu nú skær grænir (flestir eða allir þættir sterkir), 8 ljós grænir (meiri styrkleikar en veikleikar). Við lok ársins 2021 er stefnt á að 90% allra matsþáttana sem voru teknir fyrir verði skær grænir (flestir eða allir þættir sterkir) að mati innramats teymis skólans (metið út frá gæðaviðmiðum skólans).

Umbótum er lokið og reglubundið innra mat útfrá gæðaviðmiðum skólans tryggir stöðgar umbætur héðan í frá. Maí 2020.

___________________________________

Eldra:

Foreldrakönnun Bíldudalsskóla nóvember 2014

Foreldrakönnun Patreksskóla nóvember 2014