Innra- og ytra mat

Innra- og ytra mat

Innramatsteymi Patreksskóla

Starfsvið / viðmið.

Innra-matsteymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess, allt frá skipulagningu til eftirfylgni við umbætur, í samráði við skólastjóra.

Teymið skiptir með sér verkum og kýs sér formann sem leiðir starf þess. Matsteymið virkjar aðra með sér í matinu.

Matsteymið heldur reglulega fundi og hefur starfsáætlun hvers árs til viðmiðunar. Matseymið byggir starf sitt á áreiðanlegum gögnum sem aflað er í daglegu starfi um nám, kennslu og velferð nemenda og starfsfólks. Matið nær til allra þátta starfsins.

Greina þarf niðurstöðu í styrkleika og þætti sem þarfnast umbóta. Þá er gerð umbótaáætlun, henni komið í framkvæmd. Síðan er metið hvernig til hefur tekist.

Niðurstöður þarf að birta opinberlega, t.d. á heimasíðu skólans. Þær mega þó ekki vera persónugreinanlegar.

Matsferli.

 1. Skipulagning matsins
 2. Gagnöflun samkvæmt áætlunum.
 3. Greining gagna, mat lagt á niðurstöður.
 4. Niðurstöður teknar saman í stutta greinargerð.
 5. Umbótaáætlun gerð og framvæmd, umbótum fylgt eftir og þær metnar.

Sjálfsmatsteymi skólans skipa árgangastjórar ásamt skólastjórum. Unnið er eftir innra matsjálfsmatsáætlun skólans hverju sinni. Mat felur m.a. í sér spurningalistakannanir, starfsmannaviðtöl, leiðsögumat, námsmat, rýnihópa og fleira.

Helstu verkþættir áætlunarinnar eru:

 • Starfsmannaviðtöl sem skólastjóri heldur með öllum starfsmönnum á miðönn og skoðanakönnun að vori ( Vonir og væntingar)
 • Rýnihópavinna
 • Mat á starfsáætlun
 • Skoðanakannanir meðal starfsmanna, nemenda og foreldra
 • Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun skóla og heimasíðu.
 • Foreldraviðtöl
 • Námsmat og samanburðarskýrslur
 • Og fleira er kemur fram í áætlun um innra mat hverju sinni.

Áætlun, gæðaviðmið, framkvæmd og innra mats skýrslur

Ákveðið var haustið 2019 að matsárið í Patreksskóla yrði framvegis almannaksárið. Álag er mikið á haustin og vorin, skýrslur og áætlanir – og þess vegna hentar betur að nýta almannaksárið fyrir innra matið. Langtímaáætlun um innra mat

Innra mats skýrsla Patreksskóli fyrir 2018-2020 – júní 2020

Stjórnun og fagleg forysta; Gæðaviðmið Patreksskóla 

Nám og kennsla; Gæðaviðmið Patreksskóla 

Innra mat; Gæðaviðmið Patreksskóla 

Ytra mat

Menntamálastofnun gerði ytra mat á skólastarfi í Patreksskóla í nóvember 2017. Skýrsluna má sjá hér. 

Í kjölfar ytra mats úttektar Menntamálastofnunnar varð til umbótaáætlun sem starfsfólk Patreksskóla vann eftir til vorsins 2019.

Í júní 2019 skilaði skólastjóri Patreksskóla mat á umbótaáætlun til Menntamálastofnunnar en innra mats teymi skólans lagði mat á stöðu umbótanna. Sjá hér. Umbótaþættirnir eru 23 og metur innramats teymið að 15 séu nú skær grænir (flestir eða allir þættir sterkir), 8 ljós grænir (meiri styrkleikar en veikleikar). Við lok ársins 2021 er stefnt á að 90% allra matsþáttana sem voru teknir fyrir verði skær grænir (flestir eða allir þættir sterkir) að mati innramats teymis skólans (metið út frá gæðaviðmiðum skólans).

Umbótum er lokið og reglubundið innra mat útfrá gæðaviðmiðum skólans tryggir stöðgar umbætur héðan í frá. Maí 2020.

___________________________________

Eldra;

Foreldrakönnun Bíldudalsskóla nóvember 2014

Foreldrakönnun Patreksskóla nóvember 2014