Innra mat; Sjálfsmat

Innra mat; Sjálfsmat

 

Innramatsteymi Patreksskóla

2018 – 2019

Fulltúrar matsteymis:

Gústaf Gústafsson skólastjóri

Helga Gísladóttir sérkennslustjóri

Berglind Kristjánsdóttir kennari

Símon Fr. Símonarson stuðn.fulltrúi

Margrét Brynjólfsdóttir foreldri

Nemandi ?

Starfsvið / viðmið.

Innra-matsteymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess, allt frá skipulagningu til eftirfylgni við umbætur, í samráði við skólastjóra.

Teymið skiptir með sér verkum og kýs sér formann sem leiðir starf þess. Matsteymið virkjar aðra með sér í matinu.

Matsteymið heldur reglulega fundi og hefur starfsáætlun hvers árs til viðmiðunar. Matseymið byggir starf sitt á áreiðanlegum gögnum sem aflað er í daglegu starfi um nám, kennslu og velferð nemenda og starfsfólks. Matið nær til allra þátta starfsins.

Greina þarf niðurstöðu í styrkleika og þætti sem þarfnast umbóta. Þá er gerð umbótaáætlun, henni komið í framkvæmd. Síðan er metið hvernig til hefur tekist.

Niðurstöður þarf að birta opinberlega, t.d. á heimasíðu skólans. Þær mega þó ekki vera persónugreinanlegar.

Matsferli.

 1. Skipulagning matsins
 2. Gagnöflun samkvæmt áætlunum.
 3. Greining gagna, mat lagt á niðurstöður.
 4. Niðurstöður teknar saman í stutta greinargerð.
 5. Umbótaáætlun gerð og framvæmd, umbótum fylgt eftir og þær metnar.

Sjálfsmatsteymi skólans skipa árgangastjórar ásamt skólastjórum. Unnið er eftir innra matsjálfsmatsáætlun skólans hverju sinni. Mat felur m.a. í sér Skólapúlsinn, starfsmannaviðtöl, leiðsögumat, námsmat, rýnihópa og kannanir.

Helstu verkþættir áætlunarinnar eru:

 • Starfsmannaviðtöl sem skólastjóri heldur með öllum starfsmönnum á miðönn og skoðanakönnun að vori ( Vonir og væntingar)
 • Þátttaka í Skólapúlsinum þar sem úrtak nemenda, foreldra og starfsmanna svara reglulega spurningum um starf skólans, líðan og samskipti
 • Rýnihópavinna
 • Ársskýrsla skólans
 • Skoðanakannanir meðal starfsmanna, nemenda og foreldra
 • Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun skóla og heimasíðu.
 • Foreldraviðtöl
 • Námsmat og samanburðarskýrslur

Við munum smám saman bæta við undirsíðum á þennan lið.

Áætlun um innra mat skólaárið 2018 til 2019 – Ítarleg áætlun 

Foreldrakönnun Bíldudalsskóla nóvember 2014

Foreldrakönnun Patreksskóla nóvember 2014

Uppfrært í janúar 2019 – https://docs.google.com/document/d/1AiSOYCV3Gpe-rTkYNlCKIo3KcBsE4kooFkCMCYDMdDc/edit